Tuesday, September 26, 2023

Tag: Mỹ dọa dừng cấp tin tình báo cho Berlin nếu Đức dùng thiết bị Hoa Vi

HUAWEI MỜ ÁM*

Mỹ dọa dừng cấp tin tình báo cho Berlin nếu Đức dùng thiết bị Hoa Vi Mai Vân Đại sứ quán Mỹ tại Berlin hôm 11/03/2019...