Saturday, September 23, 2023

Tag: Mậu thân 1968

Edward Lansdale: Người báo trước trận Tết Mậu Thân

The Observer03/10/2019 Nguồn: Max Boot, “The American Who Predicted Tet”, The New York Times, 30/01/2018. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Diễn ra từ 50 năm trước...