Monday, October 2, 2023

Tag: Marina Ovsyannikova

Marina Ovsyannikova – Nhà báo tại truyền hình nhà nước Nga...

Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch từ Financial Times. Tóm tắt: Marina Ovsyannikova đã từng là một mắt xích trong bộ máy tuyên truyền của Putin....