Sunday, March 3, 2024

Tag: lãnh đạo

Sức khoẻ lãnh đạo – chuyện tư hay chuyện công?

LUẬT KHOA Võ Văn Quản 25/04/2019 “…khi Tổng thống không còn đủ khả năng thực thi quyền lực và nghĩa vụ của mình, Phó Tổng thống sẽ...