Thursday, September 29, 2022

Tag: GS Đặng Hữu

GS Đặng Hữu gửi Quốc hội, Thủ tướng 4 kiến nghị...

Truong Huy San Kiến nghị này đã bị gỡ trên nhiều tờ báo. Luật chưa thông qua mà những tiếng nói trí tuệ, tâm huyết...