Wednesday, November 29, 2023

Tag: Đào Tăng Dực

Bầu cử thật, bầu cử giả và tội danh khinh thường...

Đào Tăng Dực 5-7-2020 Thế nào là bầu cử thật và thế nào là bầu cử giả? Bầu cử thật là khi cử tri có nhiều sự...