Sunday, March 3, 2024

Tag: Đại đức Thích Thanh Toàn

“Nghề tu”: Trụ trì hơn 10 năm có tài sản hàng...

Diễm Thi, RFA 2019-10-09 Đại đức Thích Thanh Toàn hoàn tục và xin giữ lại tài sản hơn 300 tỉ đồng đang gây “khó” cho địa...