Saturday, March 2, 2024

Tag: chị Cả Dương Thị Tân

Đối mặt với lưu manh côn đồ trại 6 Nghệ An

NGUYỄN Kim Thanh Ngày 9/7/2019 tôi cùng em Trần Phương ra gặp các cơ quan ngoại giao của phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EU)...