Thursday, December 7, 2023

Tag: BS Nguyễn Đan Quế

Nhân vụ Đồng Tâm, nhớ lại kỷ niệm

BS Nguyễn Đan Quế Vụ đàn áp Đồng Tâm xảy ra 9-1-2020 làm xôn xao dự luận trong ngoài nước. Nhiều người thấy Đồng Tâm...