Wednesday, December 6, 2023

Tag: BBCvietnamese.com

Bãi Tư Chính: ‘Vận động ngoại giao là thế tự vệ...

Tina Hà Giang BBCvietnamese.com Tình trạng căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam về Bãi Tư Chính, kéo dài hơn ba tuần lễ mà...