Wednesday, November 29, 2023

Tag: Bánh vẽ của tỉnh Ninh Thuận

Bánh vẽ của tỉnh Ninh Thuận

BẠCH HOÀN “Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn Cầm lên nhấm nháp”. Những...