Monday, October 2, 2023

Tag: 34 Thanh niên Phan Ri Cửa

PHAN RÍ VÀ BIỂU TÌNH CHỐNG LUẬT ĐẶC KHU

(Bài viết của Hung Cao Nguyen) 34 Thanh niên Phan Ri Cửa tham gia biểu tình bị đấu tố với án tù tổng số 109...