Sunday, April 14, 2024

Tag: Một bài viết về ống kính Canon

Một bài viết về ống kính Canon

A60 - Có rất ít bài dịch trên 4r này, em thử một lần xem sao (chỉ là lược dịch thui), pots luôn ở đây...