Tuesday, February 27, 2024

Tag: LƯỢC THUẬT ĐÁM TANG NHÀ TRANH ĐẤU NGUYỄN THANH GIANG

LƯỢC THUẬT ĐÁM TANG NHÀ TRANH ĐẤU NGUYỄN THANH GIANG

Đào Tiến Thi 3-8-2019 Mỗi lần sắp đi viếng một anh em trong đội ngũ đấu tranh (chống Tàu Cộng xâm lược và bảo vệ quyền...