Thursday, April 18, 2024

Tag: Human Rights Watch-HRW

Việt Nam gia tăng đàn áp đối lập với đợt bắt...

RFA Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Human Rights Watch-HRW, vào ngày 19 tháng 6 ra thông cáo báo chí lên án chính phủ Việt...