Thursday, December 7, 2023

Tag: EM TÔI

LÝ TỐNG, EM TÔI

Lê Xuân Nhuận ĐẾN cuối tháng 4 năm 1987 tôi mới biết tin về Lý Tống, em tôi. Tống đã qua Mỹ, cũng như Xuân-Sơn, con...