Thursday, February 22, 2024

Tag: BRIAN EYLER

CHÚNG TA ĐANG CHỨNG KIẾN NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG...

Are We Seeing the Mekong Rivers Last Days? A book review of Last Days of the Mighty Mekong, Brian Eyler, Zed 2019. Ông Brian Eyler, Giám đốc...

CHƯƠNG 1 – “NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG MEKONG VĨ...

Vu Kim Hanh (Tác giả: Brian Eyler-Người dịch: Kiến Phước Nguyễn Tấn). Vì sao sông Cửu Long (Mekong) đến cực nam lại cạn dòng, trơ đáy?...