Tuesday, August 16, 2022

Tag: Một ngày trong nanh vuốt bầy linh cẩu quê “người” !

Một ngày trong nanh vuốt bầy linh cẩu quê “người” !

Cô Mười Họ Lê Ngày 12/7 chúng tôi gồm, mẹ con cô Nguyễn Thị Châu, chị Dương Thị Tân và tôi, bay ra Vinh rồi...